BAS Бухгалтерія ПРОФ

«BAS Бухгалтерія» призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, які здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову та роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Переваги:

 • зрозумілий облік відповідно до законодавства та потреб бізнесу
 • економія часу під час проведення розрахунків з контрагентами, оформлення документів та господарських операцій
 • реєстрація податкових документів,
 • ефективна підтримка користувачів у поєднанні з високим комфортом роботи

Вартість BAS Бухгалтерія

Назва Ціна з ПДВ
BAS Бухгалтерія. ПРОФ 8 400
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів 16 200

Для розширення кількості робочих місць необхідно придбати додаткових ліцензій на платформу.

До складу «BAS Бухгалтерія» включено план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999 р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення даних у звітності. За потреби користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Облік від документа та типові операції

Основним методом відображення господарських операцій на обліку є введення документів зміни, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції – простий інструмент автоматизації, користувач може легко та швидко налаштувати.

Облік діяльності кількох організацій

За допомогою "BAS Бухгалтерія" можна вести бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік кожної організації можна проводити у окремої інформаційної базі. Водночас «BAS Бухгалтерія» надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому у ролі окремих організацій можуть виступати фізичні особи – підприємці). Це зручно, якщо їхня господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) і т. д., а обов’язкову звітність формувати окремо.

Облік матеріально-товарних цінностей

Облік товарів, матеріалів та готової продукції реалізовано відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та методичних вказівок щодо його застосування.

Підтримуються такі методи оцінки матеріально-виробничих запасів за її вибутті:

 • за середньою собівартістю
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО)
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі)

Для підтримки методів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні методи оцінки можуть застосовуватися незалежно кожної організації.

Складський облік

За складами можна вести кількісний чи кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів та матеріалів з метою бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна вимкнути, якщо в ньому немає потреби.

В BAS Бухгалтерія реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. З інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.

До кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Однак для одного складу може бути призначена одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і матеріально відповідальною особою.

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів та послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Усі операції з оптової торгівлі враховуються у межах договорів із покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздріб можуть враховуватися за цінами купівлі чи продажу. Нараховується акцизний податок з підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця та постачальнику.

В «BAS Бухгалтерія» підтримується використання кількох типів цін, наприклад: «оптова», «дрібнооптова», «роздрібна», «закупівельна» тощо. Це спрощує відображення операцій надходження та реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, взятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій із передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна одразу зробити розрахунок та відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій із тарою

Автоматизовано операції з обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподаткування таких операцій та розрахунків із постачальниками та покупцями.

Облік банківських та касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів та валютних операцій. Підтримується введення та друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків із постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок та отримання готівки за грошовим чеком, придбання та продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків та внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс та оплату. З касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків із контрагентами

Облік розрахунків із постачальниками та покупцями можна вести у гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором загалом або із зазначенням конкретних документів розрахунків. Спосіб проведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів (ОС) та необоротних матеріальних активів

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси».

Для основних засобів та нематеріальних активів автоматизовано такі основні операції, як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками чи об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовано операції передачі в експлуатацію та списання з експлуатації.

Облік виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції та послуг, що випускаються основним та допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції та наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізовано можливість їх розподілу згідно з показниками нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».
При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу номенклатурним групам продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі основи розподілу:

 • обсяг випуску
 • планова собівартість
 • оплата праці
 • матеріальні витрати
 • прямі витрати
 • окремі статті прямих витрат

Кадровий облік та розрахунок заробітної плати

В «BAS Бухгалтерія» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік співробітників за основним місцем роботи та за сумісництвом, зокрема внутрішнім. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.
автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства з окладу, то нарахуваннями та змістом з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
 • ведення взаєморозрахунків із працівниками до виплати зарплати та перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
 • депонування
 • розрахунок регламентованих законодавством податків та внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
 • формування відповідних звітів (з ПДФО, з ЄСВ)

Під час виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • людей з інвалідністю
 • пенсіонерів

Підтримка різних схем оподаткування

У «BAS Бухгалтерія» підтримуються такі схеми оподаткування:
• податок на прибуток та податок на додану вартість
• податок на прибуток без податку на додану вартість
• єдиний податок та податок на додану вартість
• єдиний податок без податку на додану вартість
• єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб

Облік ПДВ

«BAS Бухгалтерія» дозволяє формувати та реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази («першої події») з ПДВ оперативний розрахунок під час проведення документів та відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту наприкінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного на час вступу, ведеться облік запасів у межах податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться відповідно до розділу 3 ПКУ.

Поряд із бухгалтерським обліком доходів та витрат ведеться облік різниць, корегують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов’язаних із амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ та НМА з метою бухгалтерського та податкового обліку.

За даними податкового обліку, автоматично формується «Декларація з податку на прибуток».

Єдиний податок

«BAS Бухгалтерія» дозволяє реєструвати доходи та витрати (за потреби) юридичних та фізичних осіб - платників єдиного податку.

Автоматично формуються «Книга обліку доходів (доходів та витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності», а також декларації платника єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

Операції заключного періоду

Автоматизовані регламентні операції, виконувані після закінчення періоду, зокрема переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу "BAS Бухгалтерія" входить набір довідок-розрахунків, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій із закриття місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

«BAS Бухгалтерія» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків та проводок у розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість за рахунком, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка ведення обліку у програмі

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві будь-якої миті отримати зведену та детальну інформацію про коректність даних. Усі перевірки об’єднані у групи:

 • положення облікової політики
 • аналіз стану бухгалтерського обліку
 • операції з каси
 • облік ПДВ
 • облік виробничих операцій
 • визначення фінансових результатів

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, що містять:

 • предмет контролю
 • результат перевірки
 • можливі причини помилок
 • рекомендації щодо усунення помилок

Регламентована звітність

У «BAS Бухгалтерія» включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики та державних фондів.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (до файлів з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням * .xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються та оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована із сервісом здачі електронної звітності «FREDO». Сервіс «FREDO» надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність до різних державних органів
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) та роздрукувати документи
 • зашифрувати та підписати електронним цифровим підписом
 • надіслати звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням
 • зберегти на електронних носіях
 • отримувати розшифрування показників звітів «FREDO» у конфігурації

Користувачі можуть вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс «FREDO».

Тісна інтеграція сервісу «FREDO» з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних експортних файлів, а також отримувати розшифрування сум показників звітів сервісу «FREDO» у програмі.

Сервісні можливості

Програма також включає такі сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • завантаження курсу валют з Інтернету(RDI)
 • знавантаження класифікаторів (RDI)
 • та інші

Пошук даних

У конфігурації реалізовано повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або за точною фразою.

Управління доступом до облікових даних

Реалізовано можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних чи фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не тільки змінити, але навіть подивитися закриті для нього дані.

Робота з розподіленими інформаційними базами

У конфігурацію включені плани обміну розподілених інформаційних баз.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми можуть безпосередньо під час роботи з програмою готувати та надсилати думки про використання програми, звернення до відділу технічної підтримки, а також отримувати та переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в Інтернеті, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отримано, то помічник дозволяє провести оновлення за допомогою файлу постачання оновлення (* .cfu) або файлу постачання конфігурації (* .cf) з будь-якого локального чи мережного каталогу.

За додадковою інформацією звертайтесь за телефонами

+38 (050) 392-87-55

+38 (097) 887-91-40

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)