BAS АГРО. Бухгалтерія

Програма BAS АГРО. Бухгалтерія» призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, які здійснюють сільськогосподарську діяльність та будь-які інші види комерційної діяльності: оптову та роздрібну торгівлю продукцією сільгоспвиробництва, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво та і т.д. Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Рішення може ефективно використовуватися на сільськогосподарських підприємствах, які займаються рослинництвом, тваринництвом, птахівництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції.

Програма BAS АГРО. Бухгалтерія» забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу програми «BAS АГРО. Бухгалтерія» включено план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції щодо його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення даних у звітності. За потреби користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Вартість BAS АГРО. Бухгалтерія:

Найменування

Вартість, грн. з ПДВ

Business Automation Software for AGRO. Accounting

14 400

Business Automation Software for AGRO. Accounting. Kit for 5 users

25 200

Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 1 user

3 600

Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 5 users

12 000

Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 10 users

21 600

Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 20 users

36 000

Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 50 users

75 600

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для рішень «BAS АГРО. Бухгалтерія» здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) та клієнтських ліцензій на конфігурацію (на 1, 5, 10, 20 або 50 робочих місць), у разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації та платформи, що купуються, визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання у серверному варіанті.

Облік «від документа» та типові операції

Основним методом відображення господарських операцій на обліку є введення документів зміни, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, користувач може легко та швидко налаштувати.

Ведення обліку діяльності кількох організацій

За допомогою «BAS АГРО. Бухгалтерія» можна вести бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік кожної організації можна проводити у окремої інформаційної базі. Водночас «BAS АГРО. Бухгалтерія» надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати фізичні особи – підприємці). Це зручно, якщо їхня господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) тощо, а обов’язкову звітність формувати окремо.

Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарів, матеріалів та готової продукції реалізовано відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та методичних вказівок щодо його застосування. Підтримуються такі методи оцінки матеріально-виробничих запасів за її вибутті:

 • за середньою собівартістю;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки методів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні методи оцінки можуть застосовуватися незалежно кожної організації.

Складський облік

За складами можна вести кількісний чи кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів та матеріалів з метою бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна вимкнути, якщо в ньому немає потреби.

У «BAS АГРО. Бухгалтерія» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються із даними обліку. З інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.

До кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначена одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і матеріально відповідальною особою.

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів та послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Усі операції з оптової торгівлі враховуються у межах договорів із покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздріб можуть враховуватися за цінами купівлі чи продажу. Нараховується акцизний податок з підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця та постачальнику.

У «BAS АГРО. Бухгалтерія» підтримується використання кількох типів цін, наприклад: «оптова», «дрібнооптова», «роздрібна», «закупівельна» тощо. Це спрощує відображення операцій надходження та реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, взятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій із передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна одразу зробити розрахунок та відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій із тарою

Автоматизовано операції з обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподаткування таких операцій та розрахунків із постачальниками та покупцями.

Облік банківських та касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів та валютних операцій. Підтримується введення та друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків із постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок та отримання готівки за грошовим чеком, придбання та продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків та внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс та оплату. З касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків із контрагентами

Учет розрахунків з постачальниками та покупцями можна вести у гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором загалом або із зазначенням конкретних документів розрахунків. Спосіб проведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси».

Для основних засобів та нематеріальних активів автоматизовано такі основні операції, як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками чи об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовано операції передачі в експлуатацію та списання з експлуатації.

Облік виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції та послуг, що випускаються основним та допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції та наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізовано можливість їх розподілу згідно з показниками нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу номенклатурним групам продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі основи розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік біологічних активів

У повному обсязі реалізовано облік рослинництва та тваринництва. Тварини обліковуються як у сумовому обліку, в головах, так і в живій вазі. Бухгалтер має можливість відобразити в системі всі господарські операції, починаючи від приплоду і закінчуючи вибоєм.

Вирішення завдання обліку біологічних активів у конфігурації «BAS АГРО. Бухгалтерія» включає:

 • Придбання/реалізацію БА;
 • Приплід / приріст ваги БА;
 • Переведення тварин між віковими групами;
 • Переведення в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • Переміщення тварин;
 • Забій / відмінок;
 • Переоцінка біологічних активів" (приведення до справедливих цін);
 • Документи для ведення обліку у тваринництві повністю підходять для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію.

Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладання в інкубаторій;
 • Звіт про вихід інкубаторію.

Облік транспорту та сільгосптехніки

Автоматизовано облік транспорту та сільгосптехніки. У програмі фіксуються дорожні листи, ведеться облік палива, показань спідометра та залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машинотракторного парку.

Розв’язання задачі обліку автотранспорту та сільгосптехніки у конфігурації «BAS АГРО. Бухгалтерія» включає:

 • облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний);
 • облік роботи сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни);
 • виконується обробка колійних листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива за водіями та одиницями техніки (баками);
 • виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв та помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки;
 • забезпечено можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара та гектара умовної оранки;
 • формування звітів для аналізу автотранспорту та сільгосптехніки.

Облік оренди землі

До програми додано можливість обліку взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайовиків). Реалізовано автоматичний розрахунок нарахувань та утримань.

Розв’язання завдання обліку оренди землі у конфігурації «BAS АГРО. Бухгалтерія» включає:

 • ведення обліку договорів оренди землі з приватними та юридичними особами;
 • нарахування орендної плати за землю;
 • нарахування інших виплат;
 • Виплата заборгованості у різний спосіб: грошима, товарами, послугами;
 • Формування звітів щодо взаєморозрахунків з орендодавцями.

Облік заробітної плати, кадровий та персоніфікований облік

У «BAS АГРО. Бухгалтерія» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи та за сумісництвом. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

Автоматизовано:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства з окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • нарахування оплати фіз. особам за договорами цивільно-правового характеру;
 • ведення взаєморозрахунків із працівниками аж до виплати зарплати та перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • обчислення регламентованих законодавством податків та внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (з ПДФО, внесків до фондів соціального страхування).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • податкові нерезиденти.

Розв’язання задач кадрового обліку в конфігурації «BAS АГРО. Бухгалтерія» включає:

 • Прийом на роботу;
 • кадрове переміщення;
 • Звільнення з організації.

Вирішення завдання обліку зарплати у конфігурації «BAS АГРО. Бухгалтерія» включає:

 • Табелювання (за місяць, половину місяця, довільний період);
 • Нарахування зарплати за відрядним та бригадним нарядами;
 • Нарахування відпустки;
 • Нарахування за лікарняним листом;
 • Нарахування за дорожнім листом автотранспорту;
 • Нарахування по колійному листу сільгосптехніки;
 • Нарахування за договором ДПГ;
 • Нарахування зарплати працівникам організацій;
 • Реєстрація разових нарахувань працівників організацій.

Підтримка різних схем оподаткування

У «BAS АГРО. Бухгалтерія» підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток та податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок та податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Облік ПДВ

«BAS АГРО. Бухгалтерія» дозволяє формувати та реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази («першої події») з ПДВ: оперативний розрахунок під час проведення документів та відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту наприкінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного на час вступу, ведеться облік запасів у межах податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться відповідно до розділу 3 ПКУ.

Поряд із бухгалтерським обліком доходів та витрат ведеться облік різниць, корегують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов’язаних із амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ та НМА з метою бухгалтерського та податкового обліку.

За даними податкового обліку, автоматично формується «Декларація з податку на прибуток».

Єдиний податок

«BAS АГРО. Бухгалтерія» дозволяє реєструвати доходи та витрати (за потреби) юридичних та фізичних осіб — платників єдиного податку.

Автоматично формуються «Книга обліку доходів (доходів та витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності», а також Декларації платника єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

Завершальні операції періоду

Автоматизовані регламентні операції, виконувані після закінчення періоду, зокрема переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші. До складу «BAS АГРО. Бухгалтерія» входить набір довідок-розрахунків, що відображає розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій із закриття місяця: «Розподіл непрямих видатків», «Переоцінка валютних коштів» та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

«BAS АГРО. Бухгалтерія» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків та проводок у розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість за рахунком, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві будь-якої миті отримати зведену та детальну інформацію про коректність даних. Усі перевірки об’єднані у групи:

 • положення облікової політики,
 • аналіз стану бухгалтерського обліку,
 • операції з каси,
 • облік ПДВ,
 • облік виробничих операцій,
 • визначення фінансових результатів

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

 • предмет контролю,
 • результат перевірки,
 • можливі причини помилок,
 • рекомендації щодо усунення помилок.

Регламентна звітність

У «BAS АГРО. Бухгалтерія» включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики та державних фондів.

Регламентована звітність, яка подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (до файлів з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням * .xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються та оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована із сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт». Сервіс «FREDO Звіт» надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність до різних державних органів;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) та роздрукувати документи;
 • зашифрувати та підписати електронним цифровим підписом;
 • надіслати звіт до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровку показників звітів "FREDO Звіт" у конфігурації.

Користувачі можуть вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс «FREDO Звіт».

Тісна інтеграція сервісу «FREDO Звіт» з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних експортних файлів, а також отримувати розшифрування сум показників звітів сервісу «FREDO Звіт» у програмі.

Сервісні можливості

Програма також включає такі сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об’єктах конфігурації (документів, довідників і т. д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • завантаження класифікаторів;
 • та інші.

Пошук даних

У конфігурації реалізовано повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або за точною фразою.

Управління доступом до облікових даних

Реалізовано можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних чи фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не тільки змінити, але навіть подивитися закриті для нього дані.

Робота з розподіленими інформаційними базами

У конфігурацію включені плани обміну розподілених інформаційних баз.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сервісне обслуговування прикладного рішення та підтримка користувачів щодо роботи з платформою здійснюється за договором Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активним сервісом ІТС Галузевої 1-ї Категорії.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми можуть безпосередньо під час роботи з програмою готувати та надсилати думки про використання програми, звернення до відділу технічної підтримки, а також отримувати та переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в Інтернеті, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отримано, то помічник дозволяє провести оновлення за допомогою файлу постачання оновлення (* .cfu) або файлу постачання конфігурації (* .cf) з будь-якого локального чи мережного каталогу.

Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление производственным предприятием для Украины 8» в компании «Лукойл» (Одесса) Отзыв о внедрении регламентированного и бухгалтерского учета в компании «Винфорт» (Киев, Одесса) Отзыв о проекте IT-аудита в компании «Олдi» (Киев, Донецк, Житомир, Днепропетровск, Симферополь) Отзыв о проекте комплексной автоматизации в компании «Виола» (Запорожье) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Пласке» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта комплексной автоматизации в компании «Солнечная долина» (Одесса) Отзыв о внедрении программного комплекса «1С:Управление торговлей для Украины 8» в компании «Тумен» (Одесса) Отзыв о внедрении проекта автоматизации оперативного учета в компании «Эста Холдинг» (Донецк, Киев) Отзыв по обучению работе в программном комплексе ABIS-ISO сотрудников «Таврия-В» (Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Львов и пр.)